Algemene Voorwaarden | Noodarmaturen.nl | RH Brandbeveiliging

TOEPASSELIJKHEID

01.01 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Noodarmaturen.nl, onder welke titel dan ook -waaronder koop, aanneming van werk en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht.
01.02 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
01.03 Op deze Algemene Voorwaarden kan door een ieder die door Noodarmaturen.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.
01.04 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder (op)levering niet het verrichten van diensten begrepen.
01.05 In deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar onze naar onze website, hierna te noemen: “website”.
01.06 De wederpartij van Noodarmaturen.nl wordt hierna aangeduid als “wederpartij”.
01.07 De Algemene Voorwaarden die wederpartij op enig moment aan Noodarmaturen.nl presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

02.01 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard, dan heeft Noodarmaturen.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Noodarmaturen.nl en de wederpartij tot stand doordat de wederpartij de offerte van Noodarmaturen.nl onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat Noodarmaturen.nl de order van de wederpartij, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Noodarmaturen.nl een schriftelijke bevestiging uitzendt geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij binnen acht werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert. Voor wat betreft prijzen verwijst Noodarmaturen.nl naar het bepaalde in artikel 7 lid 1.
02.02 Annulering van een eenmaal gesloten overeenkomst op verzoek van de wederpartij kan slechts plaatsvinden indien Noodarmaturen.nl zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart, hetgeen steeds geschiedt onder de voorwaarde dat alle door Noodarmaturen.nl gemaakte kosten en winstderving worden vergoed.
02.03 Noodarmaturen.nl heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Noodarmaturen.nl het recht om dat te doen, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Noodarmaturen.nl, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt, mag Noodarmaturen.nl de rechten uitoefenen als omschreven in lid 6 van dit artikel.
02.04 De wederpartij draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.
02.05 Noodarmaturen.nl heeft niet van doen met vergunningen, ontheffingen, licenties, etc. die de wederpartij nodig heeft voor het aanvaarden van de levering, dan wel het in gebruik nemen van enige door Noodarmaturen.nl geleverde / te leveren dienst/zaak. Het niet verkrijgen van dit een en ander door de wederpartij komt voor diens rekening en risico.
02.06 Indien Noodarmaturen.nl het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Noodarmaturen.nl tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Noodarmaturen.nl, onverlet.
02.07 Het intellectuele eigendom van door Noodarmaturen.nl vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde partij –onder welke titel dan ook- ter beschikking worden gesteld indien Noodarmaturen.nl daartoe, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleent. Noodarmaturen.nl heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.
02.08 Indien Noodarmaturen.nl aan de wederpartij documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak/prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeen komen. Ter zake de specificaties waaraan de zaak/prestatie moet voldoen wijst Noodarmaturen.nl naar het bepaalde in artikel 9 lid 3.

MACHTIGING OPVRAGEN

03.01 Door te bestellen machtigt wederpartij Noodarmaturen.nl om indien nodig, gegevens van wederpartij op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Noodarmaturen.nl kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.
03.02 Wederpartij is verplicht Noodarmaturen.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Noodarmaturen.nl geen tegenbericht ontvangt, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Noodarmaturen.nl bekende adres en blijft wederpartij aansprakelijk voor de bestelde goederen die op het oude adres zijn afgeleverd.

(OP)LEVERING

04.01 Noodarmaturen.nl doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd in de website te realiseren. De door Noodarmaturen.nl aangekondigde leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.
04.02 Indien levering maximaal 30 dagen na de overeengekomen levertijd om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt zal Noodarmaturen.nl de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding heeft de wederpartij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.
04.03 De wederpartij is jegens Noodarmaturen.nl verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Noodarmaturen.nl de zaak heeft aangeboden (onverminderd het recht van Noodarmaturen.nl op ontbinding en/of schadevergoeding), en houdt zij haar vanaf het moment voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich. Noodarmaturen.nl heeft in dat geval het recht om aan de wederpartij te factureren.
04.04 Overeengekomen termijnen van levering gelden –ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige levering dient Noodarmaturen.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Noodarmaturen.nl een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
04.05 Noodarmaturen.nl heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende lid werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Noodarmaturen.nl steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
04.06 Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 10 lid 2. In dat geval wordt -zonder dat de wederpartij de overeenkomst mag Algemene Voorwaarden
ontbinden- al dan niet reeds op de voet van artikel 04 lid 5 verlengde leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode, waarbinnen Noodarmaturen.nl redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van twee weken wordt aan Noodarmaturen.nl toegestaan indien de wederpartij pas na deze termijn over de betreffende zaken behoeft te beschikken, en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. De wederpartij is verplicht om Noodarmaturen.nl, desgevraagd, omtrent de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid, te informeren.
04.07 De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.
04.08 Indien de wederpartij zaken aan Noodarmaturen.nl wil retourneren dan is daarvoor haar voorafgaande toestemming vereist. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de wederpartij terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van Noodarmaturen.nl, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens Noodarmaturen.nl, geschiedt de terugzending op kosten en voor risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.

VERZENDKOSTEN

05.01 Wederpartij betaald per bestelling 9.95 verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen.

KEURINGEN EN KLACHTEN

06.01 De wederpartij is verplicht om de door Noodarmaturen.nl afgeleverde zaken / door Noodarmaturen.nl verrichtte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de wederpartij wat dit betreft wil klagen dan dient hij Noodarmaturen.nl in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk en schriftelijk te berichten. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht worden genomen.
06.02 Voorts dient de wederpartij binnen acht werkdagen na de aflevering de zaak / de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Noodarmaturen.nl te klagen. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Noodarmaturen.nl geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Noodarmaturen.nl kende of behoorde te kennen, doch niet aan wederpartij heeft medegedeeld.
06.03 Indien Noodarmaturen.nl gevolg geeft aan een klacht van de wederpartij betekent dat niet dat Noodarmaturen.nl daarmee Algemene Voorwaarden Noodarmaturen.nl aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit heeft Noodarmaturen.nl het recht om door haar verrichtte werkzaamheden, en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
06.04 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet zijn betalingsverplichting en geeft hem niet het recht om enige betaling op te schorten.
06.05 Reclames geven wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

RETOURNEREN / RUILEN

07.01 Ruilen kan binnen 14 werkdagen na ontvangst mits de goederen in originele staat zijn.
07.02 Kosten voor retourneren zijn voor rekening Wederpartij
07.03 Wederpartij kan een artikel in geen geval terugsturen indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties;
• Het artikel was speciaal op maat gemaakt;
• Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Noodarmaturen.nl niet als beschadigde verpakking beschouwd);
• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
• Het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
07.04 Bij ruiling dient de Wederpartij het artikel weer in te pakken in de originele verpakking met daarbij de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket

AANSPRAKELIJKHEID

8.01 Indien de wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, -en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder normale omstandigheden wordt gebruikt- kan Noodarmaturen.nl met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slecht gedurende één jaar na datum aflevering wegens toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. Ter zake de aansprakelijkheid na montage/installatie/inbedrijfstelling geldt als datum van levering het tijdstip als bedoeld in artikel 4 lid 9, en daarnaast hetgeen in de volgende delen van dit artikel is bepaald.
8.02 Indien Noodarmaturen.nl erkent –hetgeen, behoudens bericht van het tegendeel, steeds onder voorbehoud geschiedt- dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de wederpartij zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de wederpartij mede te delen;
• dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie zal overgaan;
• dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen, redelijke keuze van Noodarmaturen.nl, nieuw of gereviseerd kunnen zijn.
Noodarmaturen.nl heeft het recht om reistijd en verzendkosten in rekening te brengen. Ook kan Noodarmaturen.nl van de wederpartij verlangen dat hij de betreffende zaak op zijn kosten naar haar toezendt. Indien Noodarmaturen.nl na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen, en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding. Vervangen onderdelen worden eigendom van Noodarmaturen.nl.
8.03 Van een toerekenbare tekortkoming is slechts sprake indien de zaak / de prestatie niet voldoet aan de door Noodarmaturen.nl opgegeven en door de wederpartij –al dan niet stilzwijgend- geaccepteerde specificaties. Indien de wederpartij er echter zeker van wil zijn dat de zaak/prestatie geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, dient hij Noodarmaturen.nl daaromtrent voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst nauwkeurig schriftelijk te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruikt –indien de wederpartij wenst dat deze geschiktheid onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst- schriftelijk worden overeengekomen.
8.04 Noodarmaturen.nl beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid –ongeacht de aard daarvan- tot maximaal de voor de betreffende zaak / de betreffende diensten overeengekomen prijs (exclusief BTW), met dien verstande dat aansprakelijk voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen Noodarmaturen.nl aldus ter zake schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke verbruiksvergoeding.
8.05 Indien de aansprakelijkheid van Noodarmaturen.nl betrekking heeft op enig product, enig onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van het gestelde in lid 4, beperkt tot de overdracht door haar aan de wederpartij van haar aanspraken op die derde.
8.06 Geen aansprakelijkheid zijdens Noodarmaturen.nl bestaat en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming zijdens Noodarmaturen.nl vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd –waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software, dan niet door Noodarmaturen.nl werd geleverd, terwijl het door Noodarmaturen.nl geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoord, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die voor Noodarmaturen.nl redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de wederpartij, en dit een en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van schade. Noodarmaturen.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverde product.
8.07 In afwijking in zoverre van hetgeen hiervoor is bepaald geldt dat Noodarmaturen.nl, -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen / uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en Noodarmaturen.nl binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Noodarmaturen.nl de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin Noodarmaturen.nl werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen, die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
8.08 In geval van toerekenbare tekortkoming is Noodarmaturen.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Noodarmaturen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Noodarmaturen.nl is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens het door de wederpartij niet kunnen nakomen van verplichtingen jegens derden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen en schade wegens door wederpartij gegeven inlichtingen Algemene Voorwaarden Noodarmaturen.nl 4
of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
8.09 Noodarmaturen.nl is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Noodarmaturen.nl te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
8.10 De koper vrijwaart Noodarmaturen.nl, tegen alle aanspraken van derden -onder meer wegens enige regeling ter zake productaansprakelijkheid, voor zover het totaal van deze aanspraken de in dit artikel bedoelde maxima te boven gaan.
8.11 In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige handelen begrepen.

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

9.01 Sinds 1 januari 1999 is een wettelijke regeling van kracht voor milieuverantwoordelijke verwerking van oude elektrische apparatuur. Deze verwijderingsbijdrage dient door wederpartij voldaan te worden en is inbegrepen bij de prijs.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

10.01 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.02 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.